Dito sa lungsod ng Itoigawa, anupaman ang nasyonalidad at lahi, ang mga mamamayan ay may respeto at pagtanggap sa bawat isa. Kami ay nagbukas ng gawain tungo sa pagsasakatuparan ng sama-samang pamumuhay sa isang lipunan na may pag-uugnayan ng iba’t ibang kultura.Mga pangunahing gawain tungkol sa pag-uugnayan ng iba’t ibang kultura

◆Nihongo Class

Ito ay isinasagawa sa tulong ng [Itoigawa International Exchange Association], isang grupong NPO (Nonprofit Organization) upang ang wika at kaugalian ay maunawaan ng tama para sa isang matiwasay at masayang pamumuhay.◆Konsultasyon para sa mamamayang dayuhan

Maaaring kumonsulta sa mga bagay gaya ng visa at pensyon. Hindi na po kailangan ang aplikasyon.

Kahit kailan ay maaaring kumonsulta.◆Gabay sa pag-bubukod ng basura sa ibang wika.

Mayroong inihandang [Gabay sa pag-bubukod ng basura] sa wikang Ingles at Intsik.◆Multi-lingual Medical Questionnaire

Upang makatulong sa oras ng pagpapatingin sa doktor, kami ay may inihandang Questionnaire sa 15 wika tulad ng tagalog, intsik at iba pa.◆Gawain ng pag-suporta sa pamumuhay ng mga bata at estudyante

Tutulungan ng mga volunteers ang mga batang hindi marunong ni wikang nihongo sa loob ng itinakdang panahon.◆Gabay sa pamumuhay ng mga dayuhan

Kami ay naghanda ng isang guidebook upang maging magaan ang pamumuhay sa Japan. May bersyon sa wikang intsik at tagalog.◆Kurso sa kaalaman sa buhay sa Japan

Isang kursong magbibigay kaalaman tungkol sa mahahalagang bagay sa pamumuhay sa Japan tulad ng pag-iwas sa kalamidad at pagpapalaki ng anak.