Kung tatawag sa 119.Itawag sa [119] kung may sunog o first-aid.Huminahon at sabihin ng malinaw ang lugar at pangyayari upang mas mabilis na makarating sa lugar ng pinangyayarihan ang mga kinakuukulan.【Halimbawa ng report】

Fire Department(Shoubousho)

Taong tumawag(Tsuuhousha)

Ang numero ng Fire Deaprtment ay 119. May Sunog ba (Kaji desu ka?) ? May nangangailangan ba ng agad na tulong (kyuukyuu desu ka?) Sunog po (Kaji desu). Kailangan po ng agad na tulong (Kyuukyuu desu).
Saan po ang lugar? (Basho wa doko desu ka?) Nasa __ chiku, Ooaza____ banchi, Sa tahanan po ni ______.(___chiku, Ooaza____banchi, _____taku)
Ano ang numero ng iyong telepono? (Sochira no denwa bango wa?) 123-4567
Ano ang malapit na palatandaan ng lugar? (Chikaku ni mokuhyobutsu wa?) Sa harap po ng ------ Intersection. (____kosaten mae desu.)
Ano po ang sitwasyon? (Joukyou wa?) Sunog: Bagay na nasusunog (Gusali/Mga tuyong damo at iba pa)

 Posibilidad na may taong hindi nakaligtas.First-aid: Taong may sakit/ bilang ng mga taong nasugatan, sitwasyon

(Pangalan/ Kaarawan/Rekord ng naging sakit)

(Malay/ Paghinga/Pagdurugo)
Pangalan at telepono ng taong tumawag. Ako po ay si_________.(Watashi wa ____ desu.). Numero ng Cellphone. (Keitai denwa)


ジオまる・ぬーな