Sa pamamagitan ng tulong mula sa mga pagamutan ng lungsod ng Itoigawa, may nakaaabang na serbisyong medikal sa oras ng emergency 24 oras buong taon (365 araw).

Sistema ng serbisyong medikal sa oras ng emergency ng lungsod.Pangunahing serbisyong medikal sa oras ng emergency

Pangunahing serbisyong medikal sa oras ng emergency (paggagamot ng biglaang lagnat at iba pa)Ito ay paggagamot sa mga pasyenteng magaan lamang ang karamdaman at hindi nangangailangan ng  hospitalisasyon o first-aid treatment. Ang mga private clinic doctors at regular na doktor ng Itoigawa General Hospital (Itoigawa Sougo Byouin) ay nagpapalitan sa paggagamot.

Araw

(Oras na bukas))
Pangalan ng pagamutan

(Numero ng telepono)
Linggo/ Piyesta Opisyal

(8:30 AM -12:30 PM)
Itoigawa General Hospital

(457-6 Takegahana, Tel. 552-0280)
Lunes

(6:00 PM – 10:00 PM)
Itoigawa General Hospital
Yoshida Hospital * Para lamang sa Surgical Department

(5-9-12 Yokocho, Tel.553-0711)
Martes hanggang Biyernes

(6:00 PM – 10:00 PM)
Itoigawa General Hospital
Sabado Magpatingin sa lamang sa regular na oras ng konsultasyon ng pagamutan ng lungsod.


※Tumawag muna sa pagamutan bago pumunta at magpatingin.

※Huwag kalimutan ang inyong Health Insurance Card (Hokensho) o kaya’y sertipiko para sa tulong medikal (Iryouhi josei jukyushasho) kung mayroon bago magpatingin.

※Mula lunes hanggang miyerkules, ang mga private clinic doctors ang inyong makakaharap. Tandaan lamang po na walang doktor ng ospital na naggagamot sa mga pribadong klinika.

※Tungkol naman sa Pediatrics (Sakit ng bata o Shonika), maaari kayong magtanong sa Itoigawa General Hospital Pediatrics section, Tani Shonika, Nakamura Kodomo Naika Kurinikku (Internal Medical Clinic for Children).

Pangalawang serbisyong medikal sa oras ng emergency

Panggagamot sa mga pasyenteng may mabigat na karamdaman (operasyon o hospitalisasyon) at nangangailangan ng ambulansya.◆Oras na bukas: 24 oras / 365 araw

◆Pangalan ng pagamutan: Itoigawa General Hospital (457-1 Takegahana)

Pangatlong serbisyong medikal sa oras ng emergency

Ang mga taong may malubhang karamdaman na hindi kayang gamutin sa pangalawang serbisyong medikal ay dapat na dalhin sa Prefectural Central Hospital na nasa lungsod ng Joetsu.Mga dapat tandaan

■Kung ang karamadaman ay magaan lamang, magpatingin sa inyong [family doctor] na nasa klinika.

■Huwag tumawag ng ambulansya kapalit ng Taxi.

■Iwasang magpatingin ng gabi kung hindi emergency ang nararamdaman, magpatingin sa regular na oras ng konsultasyon.