Kung kayo at ang inyong pamilya ay may problema tungkol sa ibat – ibang bagay sa pamumuhay dito sa Japan, ang Niigata International Association ay handang tumulong sa paglunas nito at nagbibigay ng payo at suporta. Makakaasa kayo na anumang bagay na pinagusapan ay magiging konpidensyal. Ang Niigata Help no Kai ay binigyan ng awtoridad ng Niigata International Association na gawin ang mga katungkulang ito.

(1) MGA LENGGUWAHE:

English, Chinese, Russian, Spanish, Portuguese, Thai, Indonesian, Tagalog

(2)MGA TAKDANG ARAW AT ORAS NG KONSULTASYON SA TAGALOG:

   Tuwing pangalawa at pang-apat na Lunes ng buwan   9:30 AM - 12:30 PM

     Tuwing una at pangatlong Huwebes ng buwan         9:30 AM - 12:30 PM

(3)NUMERO NG TELEPONO:

025-224-4787Sa oras ng kagipitan maaari kayong tumawag kahit anong araw at oras. Kung naka-answering machine ang telepono, mag-iwan ng mensahe at paki-bigay ang inyong contact address at telephone number. Maaari rin kayong makipag-usap sa amin sa wikang Hapon.