Dito sa lungsod ng Itoigawa, ang mga volunteers ay nagsasagawa ng suporta sa pamumuhay ng mga kabataang estudyante na nasa elementarya at junior high school, upang sila ay agad na masanay sa kanilang buhay-eskuwela.

Ang nilalaman ng suportang ito ay ang pagtuturo ng wikang nihongo at iba pang mga bagay na makakatulong sa buhay-eskuwela.

Kung kayo ay may anak na galing sa ibang bansa at nais ninyo silang ipasok sa elementarya at junior high school, maaari kayong makipag-ugnayan sa nakasulat sa ibaba.

※Para sa mga mag-aaral at mga bata na iba ang nasyonalidad, kailangang masumite ng Study permit application form (Shugakukyoka shinseisho).

I-download ang kaukulang application form sa ibaba at isumite sa Itoigawa City Board of Education.

Download