Kung kayo at ang inyong pamilya ay may problema tungkol sa ibat – ibang bagay sa pamumuhay dito sa Japan, ang Niigata International Association ay handang tumulong sa paglunas nito at nagbibigay ng payo at suporta. Makakaasa kayo na anumang bagay na pinagusapan ay magiging konpidensyal. Ang Niigata Help no Kai ay binigyan ng awtoridad ng Niigata International Association na gawin ang mga katungkulang ito.

(1) MGA LENGGUWAHE:

English, Chinese, Russian, Spanish, Portuguese, Thai, Indonesian, Tagalog

(2)MGA TAKDANG ARAW AT ORAS NG KONSULTASYON SA TAGALOG:

   Tuwing pangalawa at pang-apat na Lunes ng buwan   9:30 AM - 12:30 PM

     Tuwing una at pangatlong Huwebes ng buwan         9:30 AM - 12:30 PM

(3)NUMERO NG TELEPONO:

025-224-4787Sa oras ng kagipitan maaari kayong tumawag kahit anong araw at oras. Kung naka-answering machine ang telepono, mag-iwan ng mensahe at paki-bigay ang inyong contact address at telephone number. Maaari rin kayong makipag-usap sa amin sa wikang Hapon.


外国籍住民のための電話相談をご利用ください。 (財)新潟県国際交流協会では、外国籍住民とご家族の方々の生活上の諸問題についての解決をサポートするために、多言語にて、電話相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。

 プライバシーは厳守いたします。対応言語

 英語、中国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、インドネシア語、タガログ語(計8か国語)専用ダイヤル

025-224-4787その他

 ・緊急の場合は、随時おかけください。

 ・日本語での相談は随時お受けいたします。

 ・留守番電話の時は、名前と連絡先を入れてください。問合先 新潟県国際交流協会 025-290-5650